Všeobecné obchodní podmínky pro užívání on-line vzdělávací aplikaci

1. Pojmosloví

a. VOP jsou všeobecné obchodní podmínky pro užívání on-line vzdělávací aplikace (dále jen „Systém“).

b. Uživatel je kdokoliv, kdo se registroval do Systému.

c. Registrace znamená, že se Uživatel přihlásil do Systému, poskytnul potřebné údaje a aktivoval si přístup do Systému skrze konfirmační email.

d. Systém je on-line aplikace pro vzdělávání a výuku provozovaný University of Applied Management, odštěpný závod, Klimentská 1215/26, Nové město, Praha 1, 110 00, IČ 03732177, registrovaným pod spisovou značkou A 76985 u Městského soudu v Praze (dále jen „UAM“).

e. Systém je provozovaný na doméně chcibytnejlepsi.cz (dále jen „doména“).

f. Služby jsou veškeré dostupné služby Systému, které jsou k dispozici Uživatelům a vztahují se na ně VOP; buď generálně, nebo speciálně u jmenovitě uvedených.

g. VOP vydala UAM v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

h. Služby spočívají ve zpřístupnění audiovizuálních děl z internetové elektronické nabídky na elektronických zařízeních (PC, notebook, tablet, smartphone).

i. Titul je audiovizuální dílo, které je předmětem Služby poskytované UAM v Systému.

2. Úvodní ustanovení

a. Uživatel je povinen dodržovat smluvní ujednání uvedená ve VOP. V případě porušení ustanovení uvedených ve VOP je UAM oprávněna uplatnit veškerá opatření obsažená ve VOP a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím Služeb Uživatel potvrzuje, že s VOP souhlasí. V případě nesouhlasu s VOP není Uživatel oprávněn službu využít.

b. Systém umožnuje v on-line vzdělávání Uživatelům ke zhlédnutí pouze Tituly, k jejichž nabízení je UAM oprávněna na základě licencí udělených příslušnými oprávněnými subjekty.

c. Veškeré Tituly jsou určeny výhradně k osobnímu užití Uživatelů. Komerční nebo podnikatelské užití Titulů a jakékoli veřejné užití Titulů nebo užití Titulů ve větším rozsahu je výslovně zakázáno. Uživatel není oprávněn Tituly jakýmkoliv způsobem šířit, kopírovat, nahrávat či jinak užít v rozporu s VOP a příslušnými právními předpisy.

d. Pro užití titulů k jiným způsobem než k účelu osobního vzdělávání a rozvoje je nezbytné definovat způsob, rozsah a možnosti jiným právním aktem (například srov. smlouvou o firemním vzdělávání) podepsaným statutárním orgánem UAM.

3. Specifikace Služby Balíček on-line vzdělávání (dále jen „Balíček“)

a. Uživatel je oprávněn zhlédnout Titul bez omezení počtu zhlédnutí, a to po dobu jednoho roku ode dne přijetí úhrady kreditu v souladu s ustanovením VOP. Jediným omezením je maximální doba přehrávání během 1 dne určená na 360 minut jako prevence před využíváním účtu více osobami.

b. Reklamace v případě nemožnosti řádného zhlédnutí Titulu uplatňuje Uživatel prostřednictvím emailu na kontaktní adresu NEBO PROSTŘEDNICTVÍM INTERNÍHO FORMULÁŘE. Reklamaci je nutné uplatnit do 48 hodin od okamžiku, kdy Uživatel vadu zjistil. Titul, který lze spustit, obsahuje uvedené zvukové stopy a jehož obsah odpovídá názvu a zvuk je synchronizován s obrazem, je považován za bezvadný.

c. UAM vyřídí reklamaci v co nejkratším termínu, zpravidla do 48 hodin od jejího uplatnění, maximálně však do 10 dnů.

d. V případě, že Uživatel úspěšně uplatní akceptovanou reklamaci ve více než 5 případech za období jednoho měsíce užívání Služby, bude mu poskytnuta kompenzace formou prodloužení doby užívání služby Balíček o jeden měsíc.

e. Uživatel provede platbu za Balíček tím, že si zakoupí kredit, jehož prostřednictvím bude provedena platba za úhradu Služby. Úhrada kreditu bude provedena platební kartou on-line, či bezhotovostním převodem na účet UAM.

f. Cena Služby Balíček je stanovena paušální částkou a její hodnota je viditelná před projevením zájmu o koupi na www stránkách UAM nebo na www stránkách partnera, který Službu nabízí. Cena je uvedena včetně DPH, není-li stanoveno jinak.

g. Služba Balíček je Uživateli k dispozici na období jednoho kalendářního roku ode dne akceptace úhrady. Jedná se o paušální cenu bez vazby na počet zhlédnutí Titulů.

h. V případě, že Uživatel Službu Balíček po úhradě ceny v rámci doby zpřístupnění fakticky nevyužije, nemá nárok na vrácení uhrazené ceny.

4. Ochrana osobních údajů

a. Uživatel tímto uděluje UAM souhlas se zpracováním jeho osobních údajů týkajících se využití Služeb UAM.

b. UAM je tak oprávněna osobní údaje Uživatele využívat a třídit je společně s ostatními osobními, provozními a lokalizačními údaji Uživatele, k jejichž zpracování dal Uživatel souhlas, pro účely nabízení produktů či služeb a pro další marketingové a obchodní účely.

c. Uživatel má právo na informace o osobních údajích, které UAM o jeho osobě zpracovává, a právo na jejich opravu, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v § 12 zákona na ochranu osobních údajů.

d. Zjistí-li Uživatel, že UAM zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, má právo požádat o vysvětlení, případně o odstranění takového stavu, zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci. Nevyhoví-li UAM žádosti Uživatele o vysvětlení či odstranění závadného stavu dle předchozích vět, má Uživatel právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

5. Závěrečná ustanovení

a. UAM výslovně upozorňuje Uživatele na skutečnost, že užívání Služeb v rozporu s VOP může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat znaky trestné činnosti.

b. Uživatel bere na vědomí, že všechny činnosti Uživatele v rozporu s VOP, jež by mohly vést ohrožení funkčnosti Služeb poskytovaných dle VOP, a veškeré činnosti Uživatele, jež by jakýmkoliv způsobem ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany UAM posuzovány jako porušení VOP a UAM je oprávněna Uživatele v takovéto jeho činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení přístupu ke Službám poskytovaným dle VOP, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti Uživatele je UAM oprávněna uplatnit okamžitě.

c. Pokud by se stalo některé ustanovení VOP neplatným, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

d. Společnost je oprávněna měnit či doplňovat VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

e. Právní vztahy vzniklé na základě VOP a v souvislosti s užíváním Služeb Uživateli se řídí právními předpisy České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami jsou příslušné české soudy.

f. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2014.